Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler informasjon digitalt, hvordan denne informasjonen behandles, samt formålet med innsamlingen.

Steinar Myhre AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: Navn, telefonnummer, epostadresse
  • Kundeaktivitet: Aktivitet og atferd på nettside, app, eller vi annen elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Dette kan innebære statistikk om tid, handlinger, demografi eller annen relevant aktivitet inne knyttet til den enkelte plattform.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her: Cookie-erklæring

Hvordan vi bruker personopplysningene

Kontaktskjema:
Når du fyller ut et kontaktskjema eller en annen forespørsel på nettsiden ber vi om personopplysninger for å behandle henvendelsen. Informasjonen sendes på e-post og lagres i et tekstdokument. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

E-post og telefon:
Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Vi benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Analyse og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere brukene av våre digitale løsninger og kundeaktivitet. Vi benytter Google Analytics for å måle denne aktiviteten. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Data tilknyttet til statistikk slettes automatisk etter 14 måneder dersom ingen ny aktivitet opprettes. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke til andre aktører enn vår markedspartner.

Markedsføring
Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du eksempelvis har besøkt vår nettside, og samtykket til målrettet markedsføring. Dette inkluderer blant annet Meta Pixel, Google remarketing m.m.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i ett av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon
E-post: post@steinar-myhre.no
Telefon: + 47 400 11 800
Postadresse: Postboks 28, 7619 Skogn